GTranslate

You are here

In this section

Transportation 'Opt-Out' for fall 2020

One91 Families,

This year, to help keep students safe, we have to limit how many students can ride on a bus. This means the district will not have as much space for students as we usually do. 

We are asking families to help us and their neighbors by using a different way of getting their students to school, if they can. For instance, you might be able to drive your children to school, share a ride with your friends or neighbors, or your student might be able to walk or ride their bike if it’s safe. 

If you live in an area where your student would normally ride the bus to school and if you can use alternative transportation, it’s important that you let us know. You can “Opt-Out” of school bus transportation by completing the form online at https://form.jotform.com/202156201699151

By letting us know that you are “opting out” of transportation, you are helping us plan and serve all families better. If circumstances change, you can always change back. 

Thank you for being our partner!


qoysaska One91,

Sanadkan, si aan u hubino uma caawino sugida amaanka ardaydeena, waa inaan xadidnaa, inta arday ee baska soo raacda ama soo fuusha.

Tan macnaheedu waa in degmadu aynaan lahaan doonin boosas badan ardayda kala fadhiistaan sida aan badanaaba loo baahan yahay.

Waxaan ka codsaneynaa qoysaska inay naga caawiyaan annaga iyo deriskooda ayagoo isticmalaya ama adeegsanayna hab ka duwan ardayda lagu geyn karo dugsiga, hadday heli karaam. Tusaale ahaan, haddi aad awoodi kartaa inaad caruurtaada keentaan iskuulka, saaxiibadaa ama deriskaaga aad soo raaci kartaan, ama ardaygaada awoodo inuu soo lugeeyo ama baaskiil soo raaco haduu amaan yahay.

Haddii aad ku nooshahay aag uu ardaygaagu caadi ahaan u raaco baska dugsiga oo aad u adeegsan karto gaadiid kale ardayga, waxaa muhiim ah inaad na ogeysiiso. Waad ka “bixi kartaa” safarka baska dugsiga adoo ku buuxinaya foomka khadka tooska ah https://form.jotform.com/202156201699151.

Markaad na ogeysiiso inaad ka “baxayso” safarka ardaydaada, waxaad naga caawineysaa inaan qorsheyno oo aan ugu adeegno dhammaan qoysaska si wanaagsan. Haddii duruufaha wax iska beddelaan, marwalba waad iska beddeli kartaa.

Waad ku mahadsan tahay inaad lammaane noo tahay!Familias One91, 

Este año, para ayudar a mantener seguros a los estudiantes, tenemos que limitar la cantidad de estudiantes que pueden viajar en un autobús. Esto significa que el distrito no tendrá tanto espacio para estudiantes como solemos tener.

Pedimos a las familias que nos ayuden a nosotros y a sus vecinos utilizando una forma diferente de llevar a sus estudiantes a la escuela, si pueden. Por ejemplo, es posible que pueda llevar a sus hijos a la escuela, compartir un paseo con sus amigos o vecinos, o su estudiante podría caminar o andar en bicicleta si es seguro.

Si vive en un área donde su estudiante normalmente viajaría en autobús a la escuela y si puede usar transporte alternativo, es importante que nos lo informe. Puede optar por no participar en el transporte en autobús escolar completando el formulario en línea en https://form.jotform.com/202156201699151

Al hacernos saber que está “optando por no recibir transporte”, nos está ayudando a planificar y servir mejor a todas las familias. Si las circunstancias cambian, siempre puede volver a cambiar.

¡Gracias por ser nuestro socio!


 

Categories:
Posted: Wednesday, August 12, 2020 - 08:39