GTranslate

You are here

In this section

Pandemic EBT (P-EBT) application deadline has been extended to July 31

The deadline for Pandemic EBT (P-EBT) has been extended to July 31, 2020 and can provide families with children up to $325 for groceries. The Minnesota Department of Human Services says as many as 150,000 families may be eligible for these additional food assistance benefits. 

Families can apply at https://mn.p-ebt.org. The application is available in Hmong, Russian, Somali, Spanish and Vietnamese. 

For help applying, call 651-431-4050 or 800-657-3698, Monday - Friday from 8 a.m. - 4 p.m.


On May 28, 2020, Minnesota was approved to offer food benefits to families whose children were between the ages of 5 and 18 on September 1, 2019, and received free or reduced-price meals during the 2019-20 school year. This program can provide $325 per child in additional funds to help pay for groceries. These funds are available regardless of whether your family is enrolled in the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) or Minnesota Family Investment Program (MFIP).  

If a child in your home was receiving free or reduced-price meals when schools closed in March, your family is eligible for this important benefit. If your child was not receiving free or reduced-price meals, but was part of your family’s SNAP or MFIP case, you are also eligible for this benefit. To access these benefits, please see the instructions that match your specific situation below.

If your family was receiving SNAP or MFIP benefits on March 18, 2020: You are eligible for these benefits, and $325 per child will be added to your EBT card balance. You do not need to apply for these benefits or take any additional action, as this benefit is automatic.

If your family received free or reduced-price meals during the past school year and does not receive SNAP or MFIP: You will need to complete an application for benefits at the following website: www.mn.p-ebt.org. When you are approved, you will receive your card in the mail, and you can use it to purchase groceries at any EBT-approved grocery store. You will receive $325 per child, which will be preloaded onto the card. If you do not complete the short application before July 31, 2020, you will not receive these benefits.

These benefits are intended to replace the benefits your child would have received if they had been able to attend school through June. These benefits are available even if your child continued to receive meals through your school. By signing up for these benefits, you will not be enrolling in SNAP, MFIP, free or reduced-price meals, or any other program. 

If you have questions about requesting or using these benefits, please contact the P-EBT Hotline at 651-431-4050 or 800-657-3698.  

If your family is struggling to afford healthy food to eat, please contact your local county or tribal human services agency, apply for additional benefits at ApplyMN.dhs.mn.gov, or contact the Minnesota Food HelpLine at 651-486-9860 or 888-711-1151.  


Saludos,

El 28 de mayo del 2020, Minnesota fue aprobada para ofrecer beneficios alimenticios a familias cuyos hijos tenían entre 5 y 18 años el 1 de septiembre del 2019 y recibieron comidas gratis o de precio reducido durante el año escolar 2019-20. Este programa puede proporcionar $ 325 por niño en fondos adicionales para ayudar a pagar los alimentos. Estos fondos están disponibles independientemente de si su familia está inscrita en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o el Programa de Inversión Familiar de Minnesota (MFIP).

Si un niño en su hogar estaba recibiendo comidas gratis o de precio reducido cuando las escuelas cerraron en marzo, su familia es elegible para este importante beneficio. Si su hijo no estaba recibiendo comidas gratis o de precio reducido, pero era parte del caso SNAP o MFIP de su familia, también es elegible para este beneficio. Para acceder a estos beneficios, consulte las instrucciones que coinciden con su situación específica a continuación.

Si su familia estaba recibiendo beneficios de SNAP o MFIP el 18 de marzo de 2020: Usted es elegible para estos beneficios y se agregarán $ 325 por niño al saldo de su tarjeta EBT. No es necesario que solicite estos beneficios ni tome ninguna medida adicional, ya que este beneficio es automático.

Si su familia recibió comidas gratis o de precio reducido durante el último año escolar y no recibe SNAP o MFIP: deberá completar una solicitud de beneficios en el siguiente sitio www.mn.p-ebt.org. Cuando lo aprueben, recibirá su tarjeta por correo y podrá usarla para comprar comestibles en cualquier tienda aprobada por EBT. Recibirá $ 325 por niño, que se cargará previamente en la tarjeta. Si no completa la solicitud breve antes del 31 de julio de 2020, no recibirá estos beneficios.

Estos beneficios están destinados a reemplazar los beneficios que su hijo habría recibido si hubiera podido asistir a la escuela hasta junio. Estos beneficios están disponibles incluso si su hijo continuó recibiendo comidas a través de su escuela. Al suscribirse a estos beneficios, no se inscribirá en SNAP, MFIP, comidas gratuitas o de precio reducido ni en ningún otro programa.

Si tiene preguntas sobre cómo solicitar o utilizar estos beneficios, comuníquese con la línea directa P-EBT al 651-431-4050 o al 800-657-3698.

Si su familia tiene dificultades para pagar alimentos saludables para comer, comuníquese con la agencia local de servicios humanos de su condado o tribu, solicite beneficios adicionales en ApplyMN.dhs.mn.gov, o comuníquese con la Línea de Ayuda de Alimentos de Minnesota al 651-486-9860 o al 888 -711-1151.


Salaam,

Bishii Meey 28, 2020, Gobolka Minnesota waxaa loo oggolaaday in la siiyo kaalmooyin cunto qoysaska ay caruurtoodu u dhaxayso 5 iyo 18 Sebtember 1, 2019 oo ay heleen cuntooyin bilaash ah ama qiimo jaban inta lagu gudajiray sanad dugsiyeedka 2019-20. Barnaamijkani wuxuu bixin karaa $ 325 ilmo kasta oo dheeraad ah oo lagu kabo lacago dheeraad ah si looga caawiyo bixinta cuntada. Lacagtani waa la heli karaa iyadoon loo eegeyn in qoyskaaga uu ku qoran yahay Barnaamijka Kaalmada Cunnada ee Dheeriga ah (SNAP) ama Barnaamijka Maalgelinta Qoyska ee Minnesota (MFIP).

Haddii cunug gurigaaga jooga uu helayo cunno lacag la'aan ah ama qiime dhimis ah markii iskuulada la xiray bishii Maarso, qoyskaagu wuxuu uqalmaa gargaarkan muhiimka ah. Haddii ilmahaagu aanu helin cuntada bilaashka ah ama qiimaha jaban, laakiin uu qayb ka ahaa qoyskaaga SNAP ama MFIP kiiskaaga, sidoo kale waad uqalantay gargaarkan. Si aad u hesho dheefahaas, fadlan eeg tilmaamaha ku habboon xaaladdaada gaarka ah hoosta.

Haddii reerkaagu qaadanayay kaalmada cuntada SNAP ka ama MFIP bisha 18ka Maarso, 2020: Waxaad xaq u leedahay gargaarkan, lasiinayo $ 325  ilmahaaga dhan, waxaa lagu dari doonaa kaarka EBT. Uma baahnid inaad codsatid gargaarkan ama aad qaadatid tallaabo kaloo dheeri ah, maaddaama gargaarkan idinkugu soo dhici doono  mid toos ah.

Haddii qoyskaagu helo cunnooyinka lacag la'aana ama qiime jaban inta lagu gudajiray sanad dugsiyeedka la soo dhaafay oo uusan helin SNAP ama MFIP: Waxaad u baahan doontaa inaad codsigan ka buuxiso arjiga waxtarka ee boggan shabakadda: www.mn.p-ebt.org. Markii laguu oggolaado, waxaad ku heli doontaa kaarkaaga boostada, waxaadna u isticmaali kartaa inaad iibsato dukaamada dukaamada dukaamada laga oggolyahay EBT. Waxaad heli doontaa $ 325 cunug kasta, kaas oo laguugu shuban doono kaarka. Haddii aadan buuxinin codsiga gaaban ka hor Luulyo 31, 2020, ma aad heli doontid gargaarradan.

Gargaarkaani waxaa loogu talagalay in lagu beddelo gargaarada uu ilmahaagu heli lahaa haddii ay awoodi lahaayeen inay dugsiga dhigtaan illaa bisha Juun. Faa'iidooyinkan ayaa la heli karaa xitaa haddii ilmahaagu sii waday inuu helo cunnada laga soo qaadanayay dugsigaaga. Markii aad buuxiso codsigan, iskuma aadan qorin helida nafaqada SNAP, MFIP, cunto bilaash ah ama qiime jaban ama barnaamij kale. Kaalmadan waa hal mar taakulo qoyska loo fidiyay.

Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan codsigan ama isticmaalka gargaarkan, fadlan la xiriir Khadka P-EBT ee 651-431-4050 ama 800-657-3698.

Haddii qoyskaaga uu la dhibtoonayo inuu helo cunto caafimaad leh si uu wax u cuno, fadlan la xiriir degmadaada ama hay'adda adeegga aadanaha ee qabiilka, ka codso manfacyada dheeraadka ahApplyMN.dhs.mn.gov, ama kala xiriir Caawimaada Cuntada ee Minnesota 651-486-9860 ama 888-711-1151.

 

Categories:
Posted: Friday, July 24, 2020 - 11:38