GTranslate

You are here

In this section

COVID-19 Update for March 27 - Distance learning details

On Monday, March 30, Burnsville-Eagan-Savage School District 191 will begin distance learning for students. 

During the first week of distance learning (March 30 - April 3), the district will follow its Flexible Learning Plan, which was originally intended for weather-related closures. This week will focus on relationship-building between teachers and students and continuing previous lessons, not introducing new concepts. 

Families with students in grades Pre-K through 5 can download resources for the week of Flexible Learning Days. Secondary teachers will publish lessons by 9 a.m. using Schoology, the district’s online learning system, so students can access courses and complete assigned work.

Distance Learning from April 6-May 4

How instruction will work

Teachers will be expected to provide new lessons and activities each week. Student instruction days will be Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Students will be expected to check in each of those days as directed by the teacher. Teachers will be available by email, phone or online 8:15AM - 11:30AM and 1:15PM - 4:00PM on those days. Wednesdays will be a time for students to work on assignments, independent practice in math or reading, or projects. Teachers will be attending grade level and content areas meetings and professional development on Wednesdays, and will be able to respond to students and parents the next day. 

Attendance

The Minnesota Department of Education requires that attendance be taken daily. In order to be considered “in attendance,” students are expected to interact and respond to their teachers every day. This may include any of the following: 

 • Online form, question, survey
 • Chat participation (directly with teacher or as part of a teacher facilitated group chat)
 • Email
 • Voicemail
 • Video meeting

Attendance is not based on assignment completion. Families will be contacted if students do not complete the check ins. More information on attendance.

Being successful

Ensuring the success of Distance Learning takes a partnership of students, teachers, and caregivers. During this transition to Distance Learning, it is not the expectation that families and caregivers will be homeschooling their children. The classroom teachers are expected to deliver instruction that fits each grade level of students.

You can help your child be successful:

 1. Establish routines and expectations
 2. Create a space for your child to “be at school.”
 3. Keep connected to your children’s teachers
 4. Help your child take responsibility for their learning
 5. Encourage physical activity and/or exercise
 6. Remain mindful of your child’s stress or worry
 7. Monitor how much time your child is spending online

Read more about how to ensure distance learning is successful

The entire District 191 Distance Learning Plan, including information on internet access, technology support, and more is available on the district website at www.isd191.org/coronavirus/distance-learning


Maalinta Isniinta, Maarso 30, Dugsiga Degmadda Burnsville-Eagan-Savage 191 waxaa la More information on attendance. bilaabi doonaa waxbarashada fog ardayda. 

Isbuuca kowaad inta lagu jiro waxbarashada fog (Maarso 30 - Abriil 3), degmadu waxay raaci doontaa Qorsheheeda Waxbarashada Dabacasan ee guriga, oo markii hore loogu talagalay cimilada qabowga. Toddobaadkan waxaa diiradda lagu saari doonaa dhisida xiriirka udhexeeya macallimiinta iyo ardayda iyo sii wadista casharrada hore, si’aan loo soo bandhigin fikradaha cusub.

Khoysaska haysta ardayda kujira fasalada Pre-K ilaa fasalada 5 aad waxay ilaha waxbarashada fog kasoo daabacan karaan halkan. Macalimiinta Dugisiyada Dhexe Secondary waxay casharada soo daabici doonan aroortii 9 a.m. ayagoo isticmaalaya shabakada Schoology ee  waxbarashada tooska onlineka hawada ee degmada, si ardaydu uhelaan koorsooyinka oo ay u dhameystiraan shaqada loo xilsaaray.

Waxbarashada Fog ama guriga waxay bilaabanaysaa April 6-May 4

Sida tilmaamaha ushaqayn doonan 

Macallimiinta waxaa laga rabaa inay bixiyaan casharro cusub iyo hawla ardayda kashaqeeyan isbuuc walba. Maalmaha waxbarashada ardayda waxay noqon doonaan Isniinta, Talaado, Khamiista, Jimcaha. Ardayda waxaa laga rabaa inay hubiyaan maalin kasta waxyaabaha macallinku soo faray. Macallimiinta waxaa lagu heli karaa emayl, taleefan ama khadka tooska hawada ah waqtiyada 8:15 AM - 11:30 AM iyo 1:15 PM - 4:00 PM maalmahaas. Arbacada waxay noqon doontaa waqti ardayda ka shaqeeyaan casharada, kuna naqtiiman celceliska fahamka xisaabta ama aqrinta, ama mashaariicda. Macallimiintu waxay ka qaybgali doonaan kulamada heerarka fasalada, diyaarinta maadooyinka iyo tababarka horumarinta xirfadaha Arbacada, oo waxay awood u yeelan doonaan inay ka jawaabaan ardayda iyo waalidiinta maalinta ku xigta.

Xaadirinta Attendance

Wasaaradda waxbarashadu waxay u baahan tahay in lahubiyo kaqaybgalka ardayda maalin kasta lana qaado xaadiris. Si loo tixgeliyo "xaadirista," ardayda waxaa laga filayaa inay kaqaybgalaan qabashada hawlaha una jawaaban macallimiintooda maalin kasta. Tan waxaa ka mid noqonaysa waxyaabaha soo socda: 

 • Onlayn foom, su’aalo, sahamis 
 • Kaqaybgalka wadahadalka (si toos ah macalinka ama wadahadalka kooxda macalinka bilaabo)
 • Emayl
 • Dirida fariimaha/Voicemail
 • Kulanka fiidiyaha

Xadirka kuma xirno kumana salaysana dhamaystirka shaqadooda. Qoysska waa lala soo xiriiri doonaa haddii ardaydu aysan buuxinin xadiriska maalmeed. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan imaanshaha More information on attendance.

Kaarida Guusha  

Hubinta guusha Waxbarashada Fog waxay qaadanaysaa iskaashi ardayda, macalimiinta, iyo daryeelayaasha. Inta lagu guda Waxbarshada Guriga, ma ahan rajada laga qabo in qoysaska iyo daryeelayaashu ay guri ku dhigaan iskuulka carruurtooda. Macallimiinta fasalka ayaa laga filayaa inay keenaan tilmaamo ku habboon heerka fasal kasta ardayda

Waxaad kucaawin karta ilmahaaga si ay guul ugaaran:

 1. Usamee jadwal iyo waxyabaha laga filayo
 2. Usamee meel ilmahaaga u "noqon kara dugsiga."
 3. Joogto ula xiran macalimiinta carruurtaada 
 4. Ka caawi ilmahaaga in ay qaataan mas'uuliyadda waxbarashadooda
 5. Ku dhiiri geli dhaqdhaqaaqa jirka iyo / ama jimicsiga
 6. Maskaxda ku hay walwalka iyo dareenka ilmahaaga
 7. La soco inta wakhtiga uu ilmahaagu ku qaadanayo internetka

Aqri faahfaahinada dheeraadka ah ku saabsan sida si loo hubiyo guusha waxbarashada fog ee gurigal.

Kuli Qorshaha Waxkaqabadka Fog ee Guriga degmada 191, oo ay ku jiraan macluumaadka laga helo internetka, taageerada tikniyoolajiyada, iyo waxyaabo intaa ka badan ayaa ka heli kartaan cinwaanka degmada www.isd191.org/coronavirus/distance-learning


El lunes 30 de marzo, el Distrito Escolar 191 de Burnsville-Eagan-Savage comenzará la educación a distancia para los estudiantes. 

Durante la primera semana de aprendizaje a distancia (30 de marzo - 3 de abril), el distrito seguirá su Plan de aprendizaje flexible, que originalmente estaba destinado a cierres relacionados con el clima. Esta semana se enfocará en la construcción de relaciones entre maestros y estudiantes y continuará con lecciones previas, sin introducir nuevos conceptos.

Las familias con estudiantes en los grados Pre-K hasta 5 pueden descargar recursos para la semana de los Días de Aprendizaje Flexible download resources for the week of Flexible Learning Days.  Los maestros de secundaria publicarán lecciones a las 9 a.m. a través de Schoology, el sistema de aprendizaje en línea del distrito, para que los estudiantes puedan acceder a los cursos y completar el trabajo asignado.

Aprendizaje a distancia del 6 de abril al 4 de mayo

Cómo funcionará la instrucción

Se espera que los maestros brinden nuevas lecciones y actividades cada semana. Los días de instrucción de los estudiantes serán lunes, martes, jueves y viernes. Se espera que los estudiantes se registren en cada uno de esos días como lo indique el maestro. Los maestros estarán disponibles por correo electrónico, teléfono o en línea de 8:15 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:15 p.m. a 4:00 p.m. en esos días. Los miércoles serán un tiempo para que los estudiantes trabajen en tareas, práctica independiente en matemáticas o lectura, o proyectos. Los maestros asistirán a reuniones de nivel de grado y áreas de contenido y desarrollo profesional los miércoles, y podrán responder a los estudiantes y padres al día siguiente. 

Asistencia

El Departamento de Educación de Minnesota requiere que la asistencia se tome diariamente. Para ser considerados "presentes", se espera que los estudiantes interactúen y respondan a sus maestros todos los días. Esto puede incluir cualquiera de los siguientes:

 • Formulario en línea, pregunta, encuesta
 • Participación en el chat (directamente con el maestro o como parte de un chat grupal facilitado por el maestro)
 • Email
 • Mensaje de voz
 • Video reunión

La asistencia no se basa en la finalización de la tarea. Se contactará a las familias si los estudiantes no completan los registros. Más información sobre asistencia.

Ser exitoso

Asegurar el éxito de la educación a distancia requiere una asociación de estudiantes, maestros y cuidadores. Durante esta transición al aprendizaje a distancia, no se espera que las familias y los cuidadores eduquen en casa a sus hijos. Se espera que los maestros de clase brinden instrucción que se ajuste a cada nivel de grado de los estudiantes.

Puede ayudar a su hijo a tener éxito:

 1. Establecer rutinas y expectativas.
 2. Cree un espacio para que su hijo "esté en la escuela".
 3. Mantente conectado con los maestros de tus hijos
 4. Ayude a su hijo a asumir la responsabilidad de su aprendizaje.
 5. Fomentar la actividad física y / o ejercicio
 6. Tenga en cuenta el estrés o la preocupación de su hijo.
 7. Controle cuánto tiempo pasa su hijo en línea

Lea más sobre cómo garantizar que el aprendizaje a distancia sea exitoso.

Todo el Plan de Educación a Distancia del Distrito 191, incluida la información sobre acceso a Internet, soporte tecnológico y más, está disponible en el sitio web del distrito en www.isd191.org/coronavirus/distance-learning

Categories:
Posted: Sunday, March 29, 2020 - 10:07