GTranslate

You are here

In this section

Coronavirus Update - March 13, 2020

We wanted to share with you some new guidance from the Minnesota Department of Health regarding COVID-19 and decisions that are being made by the district in response. 

First, MDH is not recommending that schools close at this time. However, MDH is recommending that schools take the following steps now in order to minimize spread of the virus:

 • Implement social distancing and reduce mixing as much as possible, including reducing large gatherings as much as possible and limiting the number of attendees at any school event.
 • Prepare to implement e-learning if a school building should need to close for a period of time.

In response to these recommendations from state health leaders, the district is implementing the following actions beginning today and continuing until further notice:

 • All school-sponsored evening activities or other large gatherings are canceled, until further notice. This includes all daytime or evening concerts, plays, etc. 
 • Athletics and activities can continue to have practice, until further notice.
 • Community Education classes can continue, until further notice.
 • All school field trips are canceled.
 • All school-sponsored international and domestic travel will be canceled.
 • Community rentals of school facilities are canceled. 
 • Building staff including teachers, special education teachers, administration and licensed school nurses will work with families of “medically fragile” students to determine how this may affect their child and how their learning will continue.
 • The district is preparing to implement our flexible learning plan in case schools are closed for any  period of time.

Staff members should:

 • Continue to practice good hygiene, including washing hands with soap and water regularly, and encourage students to do the same;
 • Stay home if you are ill. If you are experiencing symptoms and have been directed by physician self isolate, contact Human Resources to ensure all appropriate protocols are followed. 
 • Prepare for the potential need to implement our flexible learning plan, including by taking home devices and preparing materials to go home with students (watch for more communication from SISA);

We will continue to work closely with state and local health officials. If there are any changes or updates, we will communicate those to you as soon as possible. For the latest information and updates regarding COVID-19, visit www.isd191.org/covid-19.

Thank you for all you are doing to help keep our students and each other healthy.

Sincerely,
Dr. Theresa Battle


Familias One91

Queríamos compartir con ustedes alguna nueva orientación del Departamento de Salud de Minnesota con respecto a COVID-19 y las decisiones que toma el distrito en respuesta.

Primero, MDH no recomienda que las escuelas cierren en este momento.  Sin embargo, MDH recomienda que las escuelas tomen los siguientes pasos ahora para minimizar la propagación del virus:

 • Implemente el distanciamiento social y reduzca la mezcla tanto como sea posible, incluida la reducción de reuniones grandes tanto como sea posible y limite el número de asistentes a cualquier evento escolar.
 • Prepárese para implementar el aprendizaje electrónico si un edificio escolar necesita cerrarse por un período de tiempo.

En respuesta a estas recomendaciones de los líderes de salud estatales, el distrito está implementando las siguientes acciones a partir de hoy y continuará hasta nuevo aviso:

 • Todas las actividades nocturnas patrocinadas por la escuela u otras reuniones grandes se cancelan, hasta nuevo aviso. Esto incluye todos los conciertos nocturnos, obras de teatro, etc.
 • El atletismo y las actividades pueden continuar teniendo práctica, hasta nuevo aviso.
 • Las clases de educación comunitaria pueden continuar, hasta nuevo aviso.
 • Todas las excursiones escolares se cancelan.
 • Todos los viajes nacionales e internacionales patrocinados por la escuela serán cancelados.
 • Se cancelan los alquileres comunitarios de instalaciones escolares.
 • El personal del edificio, incluidos los maestros, los maestros de educación especial, la administración y las enfermeras escolares con licencia trabajarán con las familias de los estudiantes "médicamente frágiles" para determinar cómo esto puede afectar a sus hijos y cómo continuará su aprendizaje.
 • El distrito se está preparando para implementar nuestro plan de aprendizaje flexible en caso de que las escuelas estén cerradas por cualquier período de tiempo.

Los miembros del personal deberían:

 • Continúe practicando una buena higiene, incluido lavarse las manos con agua y jabón regularmente, y aliente a los estudiantes a hacer lo mismo;
 • Quédese en casa si está enfermo. Si experimenta síntomas y ha sido dirigido por un médico para auto aislarse.
 • comuníquese con Recursos Humanos para asegurarse de que se sigan todos los protocolos apropiados.
 • Prepárese para la posible necesidad de implementar nuestro plan de aprendizaje flexible, incluso tomando dispositivos para el hogar y preparando materiales para irse a casa con los estudiantes (esté atento a más comunicación de SISA);

Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de salud estatales y locales. Si hay cambios o actualizaciones, se los comunicaremos lo antes posible. Encuentre todas nuestras actualizaciones en www.isd191.org/covid-19.

Gracias por todo lo que está haciendo para ayudar a mantener saludables a nuestros estudiantes y a los demás.

Sinceramente,
Dr. Theresa Battle


One91 Qoysaska,

Waxaan rabnay inaan kula wadaagno habraaca cusub ee kasoo baxday Waaxda Caafimaadka Minnesota ee la xiriirta cudurka COVID-19 iyo go'aamada ay degmadu ka sameysay jawaab ahaan.

Marka hore, Waaxda Waxbarashada Minnesote ee loo yaqaan MDH kuma talineyso in iskuullada hadda la xiro. Si kastaba ha noqotee, MDH waxay ku talineysaa in iskuulada ay furnaadan qaadaana talaabooyinka soo socda si loo yareeyo faafitaanka jeermiska ama viruska:

 • In la hirgeliyo yareynta is-dhexgelka badan sida suuragalka ah lana kala fogaado, qadashada talabooyin ay ku jiraan yareynta shirarka iyo yaraynta tirada ka-qaybgalayaasha munaasabadaha dugsi kasta.
 • Waalidka waa in ay udiyaargaroobaan isticmaalka waxbarashada hawada laga qaato ama onlineka haddii dhismaha dugsiga ilmahaaga noqoto in la xidho muddo dheer.

Ayadoo latixraacayo talooyinkaan kasoo baxay hogaamiyaasha caafimaadka gobolka, degmadu waxay hirgalineysaa talaabooyinka soosocda laga bilaabo maanta ilaa ogeysiis danbe:

 • Dhamaan dhaqdhaqaaqyada iskuulada maalgaliso laqabto galabtii kadib waqtiga dugsiga ama kulamada kale balaaran waa la joojinayaa ilaa ogeysiis dambe lasoo diro. Tan waxaa ku jira dhammaan riwaayadaha maalintii ama fiidadka, majaajilada iyo heesaha.
 • Ciyaaraha iyo kaqaybgalka barnaamijka tababarka ciyaartowda waa lasii wadi doona illaa ogeysiin danbe.
 • Fasalada Waxbarashada Bulshada ayaa sii socon doona, illaa ogeysiin dheeraad ah.
 • Dhammaan safarrada, dalxiiska loo kaxeeya ardayda waa la joojiyay.
 • Dhammaan safarada iskuulka maalgaliso caalamiga iyo gudaha waa la joojinayaa.
 • Ka kiraynta bulshada dhismayaasha iskuulka waa la joojiyay.
 • Shaqaalaha dhismaha, macallimiinta, Shaqaalaha Kaalmada macalimiinta, maamulka iyo kalkaaliyayaasha caafimaad ee shatiga leh waxay la shaqeyn doonaan qoysaska "ilmaha caafimaad liito" ardaydaas si loo go'aamiyo sida ay u saameyn karto cunugooda iyo sida waxbarashadoodu ay u sii socon doonto.
 • Degmadu waxay isu diyaarineysaa inay hirgeliso qorshaheena waxbarasho hawada laga qaato haddii ay dugsiyada xiran yihiin wakhti kasta.

Shaqaalaha Waa in Sameeyaan:

 • Sii wadida nadaafadda wanaagsan, sida gacmo dhaqitaanka biyo joogto ah, oo ku dhiiri ardayda in ay sidaas oo kale sameeyaan;
 • Haddii aad xanuunsan tahay guriga joog. Haddii aad isku aragto astaamaha jirada waxaan kugulu taliyay takhtar tagtid, la xiriir Human Resource si loo hubiyo in la raaco dhammaan borotokoollada ama xakaminta cudurka ku habboon.
 • U diyaargarow baahida imanaysa si loo hirgaliyo qorshaheena la dhib yareeyay hawada laga qaadanayo, oo ay ka mid yihiin qaadista qalabka guriga iyo u diyaarinta shaqo ardayda kusameeyan guriga (Fiiro ulahow isgaarsiinta ka imanaysa SISA);

Waxaan sii wadaynaa lashaqaynta shaqaalaha caafimaadka degmada iyo gobolkaba. Haddii ay jiraan wax isbeddelo ah ama macluumaad cusub, sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah ayan idinkugu soo gudbin doona. Wixii macluumaad ama warar cusub ee ugu danbeeyay cudurka COVID-19, booqo www.isd191.org/covid-19

Waad ku mahadsan tahay waxaad sameyneysay oo aad ku ilaalineyso ardaydeena iyo qof walboo caafimaad qaba.

Si daacad ah,
Dr. Theresa Battle

Categories:
Posted: Friday, March 13, 2020 - 15:05