Skip To Main Content

With winter weather upon us, District 191 encourages families to make sure contact information is updated

  • Announcements
With winter weather upon us, District 191 encourages families to make sure contact information is updated

With winter weather upon us, now is the time for families to make sure their contact information is accurate. Families should check their ParentVUE account or contact their student's school to see if contact information is up-to-date. District 191 does everything it can to keep families in-the-know when severe weather affects the school day. 

As a reminder, on the first “snow day,” there will be no classes for District 191 students and all programs will be canceled. On the second and subsequent “snow days,” students in kindergarten through grade 12 will have a Distance Learning Day, but all facilities and programs will be closed.

Visit the Winter Weather Guidelines page for more details.


Madaama cimilo qabowga ee jiilaalka nagu soo foodhay, hadda waa waqtigii ay qoysasku hubin lahaayeen in macluumaadka lagala xiriirayo sax tahay. Qoysasku waa inay eegaan akoonkooda ParentVUE ama la xidhiidhaan dugsiga ardaydooda si ay u ogaadaan in macluumaadka xidhiidhka sax yahay oo la cusbooneysiiyay. Degmada 191 waxay samaysaa wax walboo aan awoodno si aan qoysaska u wargelo marka ay cimilo daran na saamayso maalmaha dugsiga oo baran badan da’o oona qatar tahay in la-baxo.

Xusuus ahaan, maalinta ugu horreysa ee "maalinta barafka" iskuul ma jiri doono fasallada ardayda degmada 191 oo dhammaan barnaamijyada oodhan waa la baajin doonaa. "Maalmaha barafka" ee labaad iyo kuwa xiga, ardayda dhigata prek/fasalka hoose ilaa fasalka 12aad waxay yeelan doonaan Maalinta Waxbarashada Fog ee khadka lagu qaato, laakiin dhammaan dhismaha iyo barnaamijyada waa la xirnaan doonan.

Booqo bogga Tilmaamaha Cimilada Jiilaalka wixii faahfaahin dheeraad ah.


Con la llegada del tiempo invernal, este es el momento ideal para que las familias verifiquen si su información de contacto es precisa. Las familias deben verificar su cuenta de ParentVUE o comunicarse con la escuela del estudiante para ver si la información de contacto está actualizada. El Distrito 191 hace todo lo posible para informar a las familias cuando las inclemencias del tiempo afecten la jornada escolar.

Les recordamos que el primer “día de nieve”, no habrá clases para los estudiantes del Distrito 191 y se cancelarán todos los programas. En el segundo "día de nieve" y los posteriores, los estudiantes de jardín hasta el grado 12 tendrán aprendizaje a distancia, pero todas las instalaciones y programas estarán cerrados.

Visite la página Pautas para el tiempo invernal para obtener más información.

Wayfinder. Looking through a row of 3D printers

The Wayfinder Blog

Navigate the One91 experience with confidence with Wayfinder, a blog with stories and resources for the One91 community.

Read the Blog