Skip To Main Content

District 191 high school students must opt-in to receive transportation in 2024-25

  • Announcements
District 191 high school students must opt-in to receive transportation in 2024-25

One91 Families:

(Para español, leer a continuación) (Hadii aad Somali ubaahan tahay hoos aqriso)

All District 191 students in grades 9-12 will be required to opt-in (register) to receive bus transportation to and from school. This helps the school district create more efficient bus routes, ensuring students get to school as quickly as possible.

Families who want their high school student(s) to receive transportation in the fall must complete an online form at www.isd191.org/transportation or contact the District 191 transportation department at 952-707-2069. If the district does not receive an opt-in registration form, no bus transportation will be scheduled for the student. If your student will need bus transportation for the 2024-25 school year, click on the Opt-In Form and complete the form for each student in grades 9-12 who needs transportation:

Opt-In for Transportation Now

If an Opt-In Form is NOT completed, families will be expected to either:

  • Provide alternate transportation for their students (parent drop-off or ride sharing) OR

All registrations for bus transportation must be done by Aug. 2, 2024 in order to be eligible for transportation for the 2024-25 school year.


Kuli ardayda degmada 191 ee fasallada 9-12 waxa looga baahan yahay inay codsadaan ama (isku-diiwaangeliyaan) helida gaadiidka baska dugsiga geeeya ama ka soo qaada.  Isbeddelkan ayaa ka caawin doona dugsiga degmada inay abuurto waddooyinka basaska dheelotiran oo hufan, iyadoo la hubinaysa inay ardaydu dugsiga ku tagaan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. 

Qoysaska doonaya in ardaydooda dugsiga sare ay helaan gaadiid xilliga fallka waa inay ka buuxiyaan foom onlaynka ah www.isd191.org/transportation ama la xidhiidh Waaxda gaadiidka ee Degmada 191 952-707-2069. Haddii degmadu helin foomka codsiga gadiidka, wax bas ah looma qorshayn doono ardaydaada. Haddii ilmahaagu u baahan yahay gaadiidka ama baska sannad dugsiyeedka 2024-25, guji Foomka Codsiga/opt-in oo u buuxi arday walba ku jira fasallada 9-12 ee u baahan gaadiid:

Soo-codsada Gaadiidka Hadda

Haddii foomka codsiga AAN la buuxin, qoysaska waxaa laga filayaa inay mid sameeyan:

  • Udiyaarin gaadiid kale ardaydooda ( waalidka idin soo qaada ama wada qaybsataan gadiidka)  AMA

  • U iibso oggolaanshaha Baarkinka si ardayda baabuurkooda dugsiga ugu yimaadan. Guji xiriirka khadkan si aad isaga diiwaan gelisaan Ogolaanshaha Baarkinka: 24-25 BHS Parking Permit Registration Form (Ogolaanshaha BAAKINKA WAXAA LOOGU TAKAGALAY ARDAYDA BHS KALIYA)

Dhammaan diiwaangelinta codsiga gaadiidka ama baska ardayga waa in lasoo buuxiyaa kama danbeyn Agoosto 2, 2024 si ay ardayda xaq ugu yeeshaan gaadiidka sannad dugsiyeedka 2024-25.


Familias de One91:

Todos los estudiantes de los grados 9-12 del Distrito 191 están requeridos a optar por (registrarse) para recibir transportación de los autobuses escolares de ida y vuelta a la escuela.

Esto ayudará al Distrito escolar a crear rutas de autobuses más eficientes, asegurándose de que los estudiantes lleguen a la escuela lo más pronto posible. 

Las familias que quieran que su(s) estudiante(s) de Preparatoria reciban transportación en el otoño deberán completar la forma en linea yendo a esta pagina www.isd191.org/transportation o pueden contactar a al departamento de transportación del Distrito 191 llamando al  952-707-2069. Si el Distrito escolar no recibe una forma de registración para optar por recibir transportación, entonces no se le programara transportación a su estudiante. Si su estudiante necesitará transportación de los autobuses escolares para el año escolar 2024-25, haga clic en la Forma de Optar Para recibir transportación y complete la forma por cada estudiante que usted tenga en el Distrito en los grados 9-12 quienes necesiten transportación:

Optar por recibir Transportación Ahora 

Si una Forma de Optar por Recibir Transportación NO es completada, entonces se espera que las familias ya sea que:

  • Provea transportación alterna para sus estudiantes (que los padres vayan a dejar a sus estudiantes a la escuela o busquen alternativa de ir a dejar a los estudiantes en grupo con otras familias) O

Todas las registraciones para transportación de autobuses escolares deberán de llevarse a cabo antes del 2 de agosto del 2024 para poder ser elegibles para recibir transportación para el año escolar 2024-25.

 

  • BAHS
  • BHS
Wayfinder. Looking through a row of 3D printers

The Wayfinder Blog

Navigate the One91 experience with confidence with Wayfinder, a blog with stories and resources for the One91 community.

Read the Blog