Skip To Main Content

District 191 high school students must opt-in to receive transportation in 2023-24

  • Announcements
District 191 high school students must opt-in to receive transportation in 2023-24

One91 Families:

(Para español, leer a continuación) (Hadii aad Somali ubaahan tahay hoos aqriso)

All District 191 students in grades 9-12 will be required to opt-in (register) to receive bus transportation to and from school. This change will help the school district create more efficient bus routes, ensuring students get to school as quickly as possible.

Families who want their high school student(s) to receive transportation in the fall must complete an online form at www.isd191.org/transportation or contact the District 191 transportation department at 952-707-2069. If the district does not receive an opt-in registration form, no bus transportation will be scheduled for the student. If your student will need bus transportation for the 2023-24 school year, click on the Opt-In Form and complete the form for each student in grades 9-12 who needs transportation:

Opt-In for Transportation Now

If an Opt-In Form is NOT completed, families will be expected to either:

  • Provide alternate transportation for their students (parent drop-off or ride sharing). OR

All registrations for bus transportation must be done by Aug. 4, 2023 in order to be eligible for transportation for the 2023-24 school year.


Baska Gadiidka - Fasalada 9-12 WAA IN LA SAMEEYO TALLAABADAN 

Kuli ardayda degmada 191 ee fasallada 9-12 waxa looga baahan yahay inay codsadaan ama (isku-diiwaangeliyaan) helida gaadiidka baska dugsiga geeeya ama ka soo qaada.  Isbeddelkan ayaa ka caawin doona dugsiga degmada inay abuurto waddooyinka basaska dheelotiran oo hufan, iyadoo la hubinaysa inay ardaydu dugsiga ku tagaan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. 

Qoysaska doonaya in ardaydooda dugsiga sare ay helaan gaadiid xilliga fallka waa inay ka buuxiyaan foom onlaynka ah www.isd191.org/transportation ama la xidhiidh Waaxda gaadiidka ee Degmada 191 952-707-2069. Haddii degmadu helin foomka codsiga gadiidka, wax bas ah looma qorshayn doono ardaydaada. Haddii ilmahaagu u baahan yahay gaadiidka ama baska sannad dugsiyeedka 2023-24, guji Foomka Codsiga/opt-in oo u buuxi arday walba ku jira fasallada 9-12 ee u baahan gaadiid:

Soo-codsada Gaadiidka Hadda

Haddii foomka codsiga AAN la buuxin, qoysaska waxaa laga filayaa inay mid sameeyan:

  • Udiyaarin gaadiid kale ardaydooda ( waalidka idin soo qaada ama wada qaybsataan gadiidka).  AMA

  • U iibso oggolaanshaha Baarkinka si ardayda baabuurkooda dugsiga ugu yimaadan. Guji xiriirka khadkan si aad isaga diiwaan gelisaan Ogolaanshaha Baarkinka: 23-24 BHS Parking Permit Registration Form (Ogolaanshaha BAAKINKA WAXAA LOOGU TAKAGALAY ARDAYDA BHS KALIYA)

Dhammaan diiwaangelinta codsiga gaadiidka ama baska ardayga waa in lasoo buuxiyaa kama danbeyn Agoosto 4, 2023 si ay ardayda xaq ugu yeeshaan gaadiidka sannad dugsiyeedka 2023-24.


Transporte en autobús - Grados 9-12 - ACCIÓN REQUERIDA

Todos los estudiantes del Distrito 191 en los grados 9-12 deberán optar por participar (registrarse) para recibir transporte en autobús hacia y desde la escuela. Este cambio ayudará al distrito escolar a crear rutas de autobús más eficientes, asegurando que los estudiantes lleguen a la escuela lo más rápido posible.

Las familias que deseen que sus estudiantes de secundaria reciban transporte en otoño deben completar un formulario en línea en www.isd191.org/transportation o comunicarse con el departamento de transporte del Distrito 191 al 952-707-2069. Si el distrito no recibe un formulario de inscripción opcional, no se programará transporte en autobús para el estudiante. Si su estudiante necesitará transporte en autobús para el año escolar 2023-24, haga clic en el Formulario de participación y complete el formulario para cada estudiante en los grados 9-12 que necesite transporte:

Optar por el transporte ahora

Si NO se completa un formulario de inclusión voluntaria, se espera que las familias:

  • Proporcionar transporte alternativo para sus estudiantes (dejar a los padres o compartir el viaje). O

  • Compre un permiso de estacionamiento para que el estudiante conduzca solo a la escuela. Haga clic en este enlace para registrarse para un permiso de estacionamiento 22-23: 23-24 BHS Parking Permit Registration Form (LOS PERMISOS SON PARA ESTUDIANTES DE BHS SOLAMENTE)

Todas las inscripciones para el transporte en autobús deben realizarse antes del 4 de agosto del 2023 para ser elegible para el transporte para el año escolar 2023-24.

Wayfinder. Looking through a row of 3D printers

The Wayfinder Blog

Navigate the One91 experience with confidence with Wayfinder, a blog with stories and resources for the One91 community.

Read the Blog